Reprezentanţii SC CONSITRANS SRL Bucureşti au făcut azi, în cadrul conferinţei de presă de la Sala Dobrogea, susţinută de ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, alături de preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, Horia Teodorescu, o prezentare documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA DE LA Mm 38+1530 LA Mm 38+800” din cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POIM).

Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii  pentru obiectivul de investiţii “MODERNIZAREA PORTULUI TULCEA DE LA Mm 38+1530 LA Mm 38+800”

AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR
Malul drept al Dunării maritime, pe braţul Tulcea, jud. Tulcea, faleza desfăşurându-se, intre
Mm 38+1530 şi Mm 38+800.

CĂI DE ACCES

Face parte din Reţeaua Extinsă Trans-europeana de Transport;
Este port fluvio – maritim, în care pot fi operate atât nave fluviale cât şi maritime de până Ia 5000 tdw.

SUPRAFAŢA ŞI SITUAŢIA JURIDICĂ A TERENULUI
Din punct de vedere administrativ, portul Tulcea se afla situat în judeţul Tulcea, în intravilanul localităţii Tulcea.
Suprafaţa platformei portuare din zona falezei = 32365mp

OBIECTIVE URMĂRITE

În contextul României ca stat membru al UE, sunt disponibile fonduri structurale pentru
îmbunătăţirea situaţiei infrastructurii de transport româneşti.
În domeniul transporturilor, aceste fonduri europene se vor aloca în baza Programului
Operaţional Infrastructura Mare (POIM) şi a Master Planului General de Transport al României.
Axa prioritară 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient prin
Obiectivul specific 2.4 – Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

Obiectivul general este acela de a promova dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii
vieţii, cu scopul pe termen lung de a deveni o regiune competitivă şi atractivă pentru investiţii.

Obiective specifice legate de transportul naval:

Creşterea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii în regiune, prin crearea unui sistem de transport
multimodal bazat pe durabilitate, inovare şi securitate, capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu
pieţele internaţionale, profitând de poziţia geostrategica favorabilă a regiunii;
Intensificarea cooperării transfrontaliere maritime prin valorificarea sustenabila a potenţialului
uman şi a resurselor de mediu în apropiere de graniţe.

Activităţi legate de porturi:

Modernizarea porturilor cu scopul de a le integra în fluxurile de trafic de mărfuri şi pasageri,
inclusiv prin promovarea cooperării internaţionale;
Obiectivele preconizate prin realizarea investiţiei sunt:
intervenţii la infrastructură portuară pentru asigurarea condiţiilor optime de acostare a navelor
fluviale, cu efecte directe în dezvoltarea traficului existent şi atragerea de noi fluxuri de mărfuri;
întregul front de cheu aflat în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea va fi reabilitat /
modernizat / consolidat;
utilităţile existente vor fi reabilitate / extinse / înlocuite, după caz, astfel încât să se asigure
desfăşurarea în siguranţa a tuturor operaţiunilor şi a traficului în Portul Tulcea;
Soluţiile trebuie să conducă la următoarele rezultate:
să îmbunătăţească eficienţa acostării navelor;
să elimine riscul inundării platformei la cote peste nivelurile maxime înregistrate;
să asigure facilităţile de alimentare cu energie electrică, apă potabilă, pentru navele care
staţionează;
să asigure utilităţile pentru operarea/utilizarea în condiţii de siguranţa a portului, de către toţi
beneficiarii persoane fizice sau juridice implicaţi în tranzitarea/utilizarea zonei portuare;

PROBLEME IDENTIFICATE
Din punct de vedere funcţional şi al siguranţei în exploatare, în prezent, se menţionează:
o Aliniamentul general de acostare la pontoane a navelor turistice şi de agrement este foarte variabil, respectiv nu are o continuitate din amonte şi aval, acest aspect conducând la dificultăţi şi riscuri la manevre-acostare şi operarea acestor nave;
o Din cauza lipsei de cheuri „în linie” (în prezent aliniamentele danelor sunt în zig-zag) şi a numărului mare de dane, se constată aglomerări în zonele şi radele de acostare, în dana dublă şi chiar tripla care pot conduce la evenimente în zona portuară;
o Zone de acostare la pontoane, cu depuneri aluvionare masive care reduc adâncimile care ar fi trebuit asigurate – conform pescajului navelor (estimat la o cotă de max. -3.00 m etiaj local);
o Alte zone (spre aval – zona din fata hotelului Delta şi din fata platformelor „mozaicate”) cu adâncimi mari şi foarte mari (de până la -16.00 m), influenţează stabilitatea cheurilor existente;
o Lipsă unor accesorii necesare acostării – operării şi deservirii (cu energie electrică şi apă) a navelor la danele plutitoare;
o Riscuri şi „incidente” posibile, prin acţiunile de scurgeri şi aglomerări de sloiuri de gheaţă asupra pontoanelor şi navelor acostate;
o În zona de COT TULCEA, exista în unele cazuri, riscuri din impactul unor nave de lungimi mari, care prin manevre în acest sector conduc la deteriorări ale altor nave deja acostate.
o este necesară asigurarea condiţiilor de acostare în siguranţă a navelor la cheu,atât din punct de vedere a navigabilităţii în port cât şi al sistemelor de siguranţă şi protecţie la cheuri.
o Asigurarea adâncimii minime necesară acostării , care nu mai exista nici la niveluri medii ale Dunării, ceea ce conduce la acostarea şi operarea cu dificultate a navelor;
o măsuri pentru reducerea efectelor negative asupra mediului, (cheurile vor fi prevăzute cu prize pentru alimentarea navelor cu energie pe durata staţionarii în port, reducându-se astfel consumul de motorină la nave).
o Portul este aproape de atingerea capacităţii maxime de acostare.
Necesitatea şi oportunitatea realizării lucrărilor de reabilitare a frontului portuar de acostare şi a platformelor sale adiacente, de aducere la parametrii tehnici iniţiali de funcţionare, este justificată în multe cazuri de amploarea pagubelor materiale ce s-ar putea produce ca urmare a nerealizării lucrărilor propuse (degradarea în continuare a infrastructurii portuare, pierderea stabilităţii generale a cheurilor, blocarea sau desfăşurarea dificilă a activităţilor de acostare nave).

SITUAŢIA EXISTENTĂ

Lungimea frontului de dane existente este de cca. 1557 m.
CHEU FLUVIAL DE LA GARĂ FLUVIALA VECHE ÎN AVAL – cheu mixt (vertical + pereat la bază), L=557 ml PEREU ÎN DREPTUL GĂRII FLUVIALE – cheu pereat L= 156 ml
PEREU AMONTE GARA FLUVIALA – cheu pereat L=144 ml, CHEU DANE PASAGERI – cheu pereat L=700 ml
De-a lungul frontului portuar de acostare al falezei, în prezent, sunt în exploatare dane plutitoare ce deservesc agenţi economici diverşi, dar şi agenţi de turism şi transport persoane. În acest sens, în zona din fata actualei Gări Fluviale sunt constituite dane pentru acostarea navelor de pasageri.
În aval de acest sector, se afla o serie întreagă de dane plutitoare amplasate până în zona din vecinătatea hotelului „Delta”, unde sunt acostate nave aparţinând diverşilor agenţi economici. În acest sens, de-a lungul acestui sector, se desfăşoară activităţi diverse comerciale, economice, turistice, precum şi un trafic al navelor de diverse capacităţi (bărci, nave turistice de mică capacitate, nave de servitute, nave militare şi ale poliţiei de frontieră, etc).
În prezent, din punct de vedere al stării tehnice, atât zona frontului de acostare, cât şi zona platformelor adiacente, prezintă multe deteriorări, necesare a fi remediate.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE


1. LUCRĂRI HIDROTEHNICE PORTUARE
Noul front amenajat cu lungimea de 1510 m, proiectat pe aliniamentul propus la limita frontului portuar existent, se prevede din 6 tronsoane, astfel :
Tronsonul 1 – L=230 m (Acostare nave fluviale maritime – mărfuri generale; cota coronament = +6.00 m)
Tronsonul 2 – L=600 m (Cheuri verticale cu scări de acces şi rampe persoane cu dizabilităţi pentru acostare nave de croazieră şi ambarcaţiuni; cota coronament = +5.00 m)
Tronsonul 3 – L=205m (Acostare nave de croazieră şi ambarcaţiuni, cheu turcesc; cota coron.=+5.00 m); Tronsonul 4 – L=210 m (Acostare ambarcaţiuni mici, zona golf cu pontoane; cota coronament= +5.00 m); Tronsonul 5 – L=200 m (Acostare nave de croazieră şi ambarcaţiuni (cheu turcesc) cota coronament=
+5.00 m);
Tronsonul 6 – L=65 m (Acostare ambarcaţiuni mici, zona cu pontoane; cota coronament= +5.00 m);

Scenariile tehnico-economice propuse au luat în considerare concluziile Expertizei Tehnice, coroborate cu cerinţele Beneficiarului şi observaţiile vizuale făcute în amplasament şi, de asemenea, s-au analizat următorii factori necesari, ce au constituit “condiţiile limită” pentru adoptarea deciziilor ulterioare:
1. Factori fizici
– adâncimi de acostare în râdă portuara şi în zona frontului de acostare nave; – condiţii de operare a navelor, la orice nivel al Dunării;
– facilităţi de utilizare;
– accese interioare, în zona portuară, racordate la accesele exterioare; – condiţii minime de impact asupra mediului şi a ecosistemelor.
2. Factori de natură financiară
– tehnologii simple de execuţie a lucrărilor hidrotehnice – portuare;
– costuri optime de execuţie cheuri, platforme şi reţele edilitare de deservire a navelor acostate; – condiţii optime în exploatare a danelor de acostare nave.
Au fost propuse spre analiză doua scenarii după cum urmează:
Scenariul 1 – CHEURI VERTICALE TIP ECRAN DIN COLOANE JOANTIVE
Scenariul 2 – CHEURI VERTICALE DIN PALPLANŞE METALICE

Prin comparaţie, Scenariul 1 – CHEURI VERTICALE TIP ECRAN DIN COLOANE JOANTIVE, prezintă următoarele avantaje faţă de Scenariul 2 – CHEURI VERTICALE DIN PALPLANŞE METALICE:

• Costuri de realizare mai reduse;
• Siguranţa în exploatare mai mare;
• Întreţinerea structurii mai puţin costisitoare.

Recomandăm Scenariul 1 – CHEURI VERTICALE TIP ECRAN DIN COLOANE JOANTIVE
Scenariul 1 – Cheuri verticale tip ecran din coloane joantive pe întreg frontul amenajat de 1510 m, având următoarea structura constructivă:
Coloane joantive din beton armat, cu Øext=0.914m şi L=20m/coloană, executate din tronsoane, cu rosturi între ele de dilataţie de cca. 2cm. În capătul superior al fiecărui tronson de coloane, se prevede câte o grindă de rigidizare continua cu secţiune transversală dreptunghiulară, din beton armat monolit, având dimensiunile de 1.20m lăţime, 0.60m înălţime.
Blocaj din piatra brută de 400-600 kg/buc realizat în faţă, la baza ecranului din coloane, având cota la partea superioară cuprinsă între -3.50m şi cca. -5.00 m.
Ancoraje alcătuite din elemente metalice rigide, dispuse la 6m, cu Lmin=15m şi fixate într-un bloc de ancoraj continuu, din beton armat, înglobat în anrocamente (la tronsoanele 1, 2, 3 şi 5, unde se desfiinţează pereul existent). La tronsoane nr. 4 şi 6 nu sunt necesare ancoraje, deoarece se va păstra pereul existent din faţa frontului vertical proiectat, acostarea făcându-se la pontonul plutitor.
Platforma portuară de la cota +6.00 m, aferenta acostării navelor fluviale maritime este prevăzută a se realiza cu un sistem rutier din beton rutier BcR4.5 de 23 cm grosime cu fundaţia din 25 cm balast şi 25 cm de piatră spartă.
Platforma portuară de la cota +5.00 m aferenta acostării directă a navelor de croazieră şi ambarcaţiuni este prevăzută a se realiza cu un sistem pietonal din dale de 8 cm grosime cu fundaţia din 3 cm mortar de ciment, 10 cm beton de ciment şi 10 cm de balast.
Accesorii de acostare: • binte de 20 tf;
• inele – organouri (fără tronsonul 1);
• amortizori din panouri din lemn de stejar;
• apărător metalic pentru muchie coronament;structuri de cheu.
• parapeţi metalici fixaţi la coronament şi mobili pe scările de acces.
Zona de racord între tronsonul 1 şi tronsonul 2, având o diferenţă de nivel dintre platforma portuară existenta reabilitată (≈+6.00 m) şi platforma portuară nouă (≈ +5.00 m) se va executa, în trepte, între cele două platforme, de la coronamentul cheurilor existente.

2. UTILITĂŢI NECESARE PROIECTATE
Pentru asigurarea funcţionalităţii construcţiei reabilitate sunt prevăzute lucrări de prelungire şi racordare a reţelei de alimentare cu apă şi energie electrică pentru deservirea navelor şi instalaţiei de incendiu, respectiv lucrări de canalizare pluvială.
2.1. Reţele alimentare cu apă potabilă şi incendiu
Alimentarea cu apă potabilă a incintei portuare se va realiza printr-un racord din polietilena de înaltă densitate din reţeaua publică a oraşului, situată în zona falezei. La fiecare dană se va realiza alimentarea cu apă potabilă a navelor care vor acosta, prin intermediul cofretelor racordate la reţeaua proiectată.
Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu s-au prevăzut 16 hidranţi îngropaţi DN80mm. 2.2. Canalizarea pluvială
Colectarea apelor pluviale de pe suprafeţele lucrărilor proiectate se va face printr-un sistem de rigole prefabricate din beton, carosabile, amplasate pe platforma proiectată, la limita liniei scărilor. Aceste rigole se vor descărca într-o reţea de canalizare pluvială.
Înainte de deversarea în Dunăre, apele pluviale vor fi epurate prin separatoare de nămol şi hidrocarburi, care asigură parametrii apelor deversate conform Normativului NTPA 001-2002, privind evacuarea în emisari naturali.
În cadrul proiectului s-a asigurat remedierea gurilor de descărcare în Dunăre, existente, afectate de viitoarele lucrări de mal, prin prelungirea lor până la limita noului cheu vertical.
2.3. Canalizarea menajeră şi deşeuri menejere
Colectarea apelor menajere şi a deşeurilor de la ambarcaţiunile acostate în port se va asigura prin intermediul programului de management al deşeurilor, folosind nava colectoare pentru ape uzate şi deşeuri menajere.

2.4.Reţele electrice
În concordanţă cu puterile electrice necesare danelor prevăzute pentru acostare nave, s-au predimensionat, pentru instalaţiile electrice :
– iluminatul pietonal al platformelor portuare şi al danelor de acostare a ambarcaţiunilor şi a navelor turistice sau de croazieră.
– instalaţii cu prize de alimentare în cofrete specializate pentru ambarcaţiuni mici şi de agrement; – instalaţia de prize de cheu pentru ambarcaţiuni medii sau mări pentru turism.

CAPACITĂŢI:
•Cheuri verticale tip ecran din coloane joantive – L=1510 m; •Platforma portuară noua – S=36016.70 mp;
•Reţea de alimentare cu energie electrică şi alimentare cu apă la nave, inclusiv instalaţia de incendiu;
•Iluminatul platformei portuare şi al danelor; •Reţea de canalizare pluvială.
•Drum de acces L=100m

Valoarea totală a investiţiei, pentru varianta recomandată de proiectant:

-cheuri verticale tip ecran din coloane joantive

  Valoare (fara TVA) TVA (19%) Valoare (inclusiv TVA)
   lei  euro  lei  lei  euro
Total investiţie 154.185.512 33.094.121 29.010.212 183.195.724 39.320.825
Din care C+M 130.193.672 27.944.553 24.736.806 154.930.478 33.254.020

DURATA ESTIMATĂ DE EXECUŢIE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
Durata totală de realizare a obiectivului este de 36 de luni.

Etapele principale :

Tronsonul 1 – L=230 m – 14 luni;
Tronsonul 2 – L=600 m – 35 luni
Tronsonul 3 – L=205 m – 15 luni
Tronsonul 4 – L=210 m – 15 luni
Tronsonul 5 – L=200 m – 15 luni
Tronsonul 6 – L=65 m – 6 luni

Articolul precedentApă potabilă obținută în Delta Dunării prin ultrafiltrare fără energie electrică
Articolul următorGură de oxigen pentru primarii din Delta Dunării prin Proiectul de lege inițiat de deputatul Lucian Simion