Azi, în şedinţa Colegiului prefectural, inspectorul şcolar general Lucica Popişcă a prezentat Proiectul planului de școlarizare pentru 2019-2020 la nivel de județ, un document care arată, cât se poate de limpede de ce a fost apreciat drept unul dintre cele mai bune proiecte din ţară.

„Am avut surpriza să fim felicitaţi pentru cel mai bun plan de şcolarizare din ţară în condiţiile în care alte proiecte ale unor inspectorate şcolare din ţară au fost respinse. La noi a contat foarte mult faptul că am respectat raportul de 60% pentru învătăţământul tehnologic şi respectiv 40% pentru cel teoretic şi vocaţional. De asemenea vom fi singurul judeţ din sud estul ţării cu 3 clase şi respectiv 90 de elevi la învăţământul dual, în condiţiile în care majoritatea judeţelor nu vor avea nici măcar o clasă”, a subliniat Lucica Popişcă.

Aceasta a prezentat documentul proiectului, prezentat în continuare şi de Realitatea de Tulcea , în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural de azi.

Proiectul planului de școlarizare pentru 2019-2020

La elaborarea Proiectul planului de școlarizare pentru 2019-2020 la nivel de județ, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a luat toate măsurile ce se impun pentru:

 • asigurarea cuprinderii întregii generații de copii în vârstă de 6 ani în clasa pregătitoare;
 • asigurarea cuprinderii întregii generaţii de absolvenţi ai clasei a VIII-a în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional, inclusiv dual, în vederea finalizării învăţământului obligatoriu, conform legii;
 • reducerea, în mediul rural, a numărului de clase cu predare simultană și, respectiv, a numărului de clase cu efective sub limita minimă prevăzută de art. 63 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prin comasare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică şi în structurile arondate acestora;
 • organizarea programului ”A doua șansă” în vederea reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

În urma avizului favorabil acordat de CLDPS și coordonatorul regional al CNDIPT și aprobării în Consiliul de administație al I.S.J., proiectul a fost transmis Ministerului Educației Naționale, urmând a fi aprobat prin Hotărâre de Guvern. După aprobare, planul va fi defalcat și transmis unităților de învățământ.

Pentru fundamentarea planului de școlarizare la nivel de județ s-a urmărit respectarea criteriilor generale care stau la baza propunerii cifrei de școlarizare: criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic, criteriul relevanței și care vizează, în principal, următoarele aspecte:

 • respectarea legislaţiei în vigoare privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar;
 • respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale pentru fiecare inspectorat şcolar, corelarea la nivelul unităţilor de învăţământ a numărului de posturi cu numărul de elevi/preşcolari şi încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/preşcolar;
 • respectarea standardelor naţionale şi europene din domeniul educaţiei privind resursele umane calificate necesare desfăşurării unui proces educaţional eficient şi eficace;i;
 • analiza situației claselor paralele, care se estimează că la sfârşitul anului şcolar că au efective sub limita minimă, stabilită prin lege, şi a căror comasare se impune, fie la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică şi în structurile arondate acesteia, fie la nivelul localităţii/unităţii administrativ-teritoriale;
 • analiza fenomenului de migrare internă şi externă a populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară;
 • asigurarea cuprinderii populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară, în raport cu opţiunile exprimate, într-o formă organizată de învăţământ;
 • promovarea unor măsuri dinamice pentru accesul la educaţie al tuturor copiilor şi elevilor, care să permită acoperirea echitabilă a tuturor zonelor din mediul urban şi din mediul rural, cu ofertă de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic;
 • analiza solicitărilor exprimate de operatorii economici şi proiectarea ofertei de formare profesională în învăţământul profesional şi tehnic privind calificările profesionale şcolarizate în acest segment de învăţământ.

Învățământul preșcolar

Pentru nivelul preșcolar, învățământ preuniversitar de stat, s-a prognozat pentru anul școlar următor înmatricularea unui număr de 4917 copii care vor frecventa o formă organizată de învățământ de masă.

În cadrul celor 126 de unități de învățământ de stat care vor școlariza nivelul preșcolar, numărul total al grupelor în care vor fi cuprinși acești copii este de 251, din care 182 vor funcționa ca grupe de program normal, iar 69 vor fi grupe cu program prelungit.

Învățământul primar și gimnazial

Numărul estimat al elevilor ce vor fi cuprinși în cadrul nivelului de învățământ primar – zi, în anul școlar 2019-2020, este de 9036, distribuiți în 418 clase, din care 81.18 sunt clase pregătitoare, cu un efectiv aproximat la 1670 elevi.

Au fost propuse la nivel de județ și 3 clase învățământ primar cu frecvență redusă, în vederea asigurării accesului la educație al persoanelor care au depăşit cu mai mult de 3 ani vârsta clasei și care nu au finalizat ciclul primar din cadrul învățământului obligatoriu.

Nivel TOTAL CP Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a Clasa a IV-a
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
Primar zi 418 9036 81.18 1670 81.08 1799 82.31 1836 83.65 1817 89.78 1914
Din care simultan: 68 1097 14.18 206 15.08 257 12.31 212 12.65 215 13.78 207
Primar FR 3 64 0 0 0 0 0.5 9 2.5 55 0 0

În ceea ce privește învățământul gimnazial, la nivelul județului vom avea în jur de 345 de clase cu 7598 elevi, din care 337 clase/ 7445 elevi vor funcționa ca învățământ gimnazial cu frecvență zi, iar restul de 8 clase/153 elevi vor fi organizate ca învățământ gimnazial cu frecvență redusă.

Nivel TOTAL Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
Gimnaziu zi 337 7445 85.42 1994 88.91 1989 75.91 1562 86.76 1900
Din care simultan: 36 492 8.42 120 7.91 119 9.91 110 9.76 143
Gimnaziu FR 8 153 2 38 2 38 2 39 2 38

Pentru învățământul primar și gimnazial integrat, care funcționează în cadrul Liceului de Arte ”George Georgescu” Tulcea sunt proiectate 5 clase I-IV primar-muzică și 5 clase V-VIII gimnaziu muzică și arte plastice:

Nivel TOTAL Cl I/a V-a Cl a II-a /VI-a Cl a III-a/a VII-a Cl a IV-a/a VIII-a
Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase Elevi
Primar-muzică 4 105 1 25 1 21 1 34 1 25
Gimnaziu-arte plastice 2.5 61 0.5 14 0.5 12 0.5 15 1 20
Gimnaziu-muzică 2.5 66 0.5 16 0.5 16 0,5 13 1 21

Programul „A doua șansă”

            Pentru asigurarea educaţiei de bază pentru elevii precum şi pentru persoanele care au părăsit temporar sistemul formal al educaţiei, în cadrul programului ”A doua șansă” au fost propuse formațiuni de studiu atât pentru nivelul primar4 clase cu 58 cursanți (din care 2 clase cu 26 cursanți organizate în cadrul Penitenciarului Tulcea), cât și pentru nivelul secundar inferior 7 clase cu un efectiv total de 93 cursanți (din care 1 clasă cu 15 cursanți pentru Penitenciar).

 

Învățământul liceal

            Un număr de 1931 elevi au fost înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar curent, la momentul elaborării proiectului planului de școlarizare fiind înregistrați 1929 elevi.

În urma analizei numărului de potențiali absolvenți de clasa a VIII-a care doresc înscrierea pentru continuarea studiilor în județ și luând în calcul elevii care vor opta să plece în alte județe, Inspectoratul Școlar Județean Tulcea a considerat oportun ca din totalul celor 68,89 clase care s-ar putea constitui, corespunzător celor 1929 de elevi existenți în clasa a VIII-a, proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2019 – 2020 să se fundamenteze pe un total de 65 de clase, adică 1820 de elevi.

Pentru învățământul liceal, cifra de școlarizare propusă pe filiere, profiluri și domenii ale pregătirii de bază a însumat un număr de 42 de clase a IX-a liceu, învățământ cu frecvență zi, distribuite astfel: 20 clase – filieră teoretică, 16 clase – filieră tehnologică, 6 clase – filieră vocațională.

FILIERA/PROFILUL SPECIALIZARE DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ Propuneri  cl. a IX-a, LICEU zi
Nr.cl. Nr. elevi
 TOTAL CL A IX-A ZI, din care:     42 1176
1) Filiera teoretică, total, din care:     20 560
profil real, total, din care:   10 280
matematică-informatică   6 168
ştiinţe ale naturii   4 112
profil uman, total, din care:     10 280
  filologie   5 140
ştiinţe sociale   5 140
2) Filiera tehnologică, total, din care:     16 448
Profil tehnic, total, din care:     4 112
 

 

 

 

 

Electromecanică 1 28
Mecanică 2 56
Electronică automatizări 1 28
Profil servicii, total, din care:   7 196
  Estetica şi igiena corpului omenesc 1 28
Economic 3 84
Turism şi alimentaţie 2 56
Comerţ 1 28
Profil resurse naturale şi protecţia mediului, total, din care:     5 140
Protecţia mediului 3 84
Industrie alimentară 2 56
3) Filiera vocaţională, total, din care: 6 168
Profil sportiv 2 56
Profil teologic 1 28
Profil  muzica 0.5 14
Profil teatru 0.5 14
Profil arte vizuale 1 28
Profil pedagogic 1 28

Pentru absolvenţii ciclului gimnazial din promoţiile anterioare, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care împlinesc vârsta de minimum 18 ani până la data începerii cursurilor şcolare, au fost propuse 5 clase a IX-a – filieră tehnologică învățământ liceal cu frecvență seral și 1 clasă a IX-a învăţământ liceal cu frecvență redusă – filieră teoretică.

La clasa a XI-a învăţământ liceal tehnologic cu frecvență seral ciclul superior au fost propuse 7 clase, din care 4 pe profil Tehnic, 1 clasă profil Servicii și 2 clase profilul Resurse naturale şi protecţia mediului. Propunerea acestor clase vine în sprijinul asigurării posibilităților de finalizare a ciclului superior al liceului de către absolvenţii de zece clase de liceu din seriile anterioare, absolvenţii de stagii de pregătire practică, absolvenţii învăţământului profesional din seria curentă şi seriile anterioare, absolvenţi ai anului de completare.

                                                              Învățământul profesional

                  Propunerile privind numărul de locuri pentru învăţământul profesional, inclusiv dual, se realizează cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind organizarea acestui tip de învăţământ şi pe baza unei analize detaliate a nevoilor pieţei muncii, a tendinţelor de dezvoltare economică din zonă, conform documentelor de planificare, respectiv PRAI şi PLAI, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici, cu respectarea prevederilor Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019 – 2020, aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 5402/01.11.2018.

Proiectul privind cifra de școlarizare în învățământul profesional se concretizează într-un număr de 23 de clase a IX-a învățământ profesional, pe diferite domenii ale pregătirii de bază, ceea ce asigură un procent de 35,38% din totalul claselor a IX-a de la nivelul județului, solicitat de M.E.N. prin adresa nr. 1316IFL din 12.12.2018:

Domeniul pregătirii de bază Nr. clase Nr. elevi
Mecanică 7,5 210
din care dual 3 90
Electric 2 56
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 1,5 42
Agricultură 2 56
Comerţ 2,5 70
Turism şi alimentaţie 3 84
Industrie alimentară 2 56
Industrie textilă şi pielărie 1,5 42
Estetica şi igiena corpului omenesc 1 28
Total 23 650

 

Astfel, din totalul de 65 de clase a IX-a, învățământ zi, 39 de clase (23 clase învățământ profesional și 16 învățământ liceal) au fost alocate învățământului tehnologic, ceea ce permite atingerea ponderii de 60% pentru acest tip de învățământ, comparativ cu 40 % alocat învățământului teoretic și vocațional (26 de clase), respectându-se în felul acesta prevederile PRAI.

Pentru stagiile de practică, cu durata de 750 ore după absolvirea clasei a X-a, a fost propusă     1 clasă/28 de locuri domeniul agricultură..

Învățământul postliceal și de maiștri

Propunerile pentru anul I şcoli postliceale și de maiștri totalizează un număr de 5 clase învățământ postliceal și 3 clase școală de maiștri cu finanțare de la buget.

Școala postliceală:

Domeniul pregătirii de bază Nr. clase Nr. elevi
Informatică 1 28
Energetică 1 28
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 1 28
Industrie alimentară 1 28
Protecţia mediului 1 28
Total 5 140

Școala de maiștri:

Domeniul pregătirii de bază Nr. clase Nr. elevi
Mecanică 1 28
Electric 1 28
Metalurgie 1 28
Total 3 84

Proiectul planului de şcolarizare pentru învăţământul tehnologic a fost avizat de Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) şi de coordonatorul regional al Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT).

 

Învățământul particular

            În județul Tulcea funcționează două unități de învățământ preuniversitar particular, având ca niveluri școlarizate nivelul preșcolar, respectiv postliceal. Propunerile acestora pentru anul școlar 2019-2020 sunt:

 • 4 grupe/60 copii – învățământ preșcolar particular, din care 1 grupă/15 copii va funcționa cu program normal, iar 3 grupe/45 copii vor fi cu program prelungit;
 • 6 clase/168 cursanți – anul I învățământ postliceal sanitar particular
 • Asistent medical generalist – 4 clase;
 • Asistent medical balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare – 1 clasă;
 • Asistent medical de farmacie – 1 clasă.

Învățământul special

            Unitate de învățământ special care asigură școlarizarea copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES), are ca propunere următoarele grupe/clase pe nivel de învățământ:

 • 2 grupe/12 copii – învățământ preșcolar special;
 • 7 clase/37 elevi – învățământ primar special;
 • 8 clase/45 elevi – învățământ gimnazial special.

Rețeaua școlară 2019-2020

            Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar se organizează de către autoritățile administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor școlare.

Față de anul școlar curent, în care funcționează 142 unități de învățământ preuniversitar de stat, pentru anul școlar 2019-2020 rețeaua școlară nu suferă modificări determinate de procesul de reorganizare. Figurează tot 79 de unități de învățământ cu  personalitate juridică și un număr de 63 structuri arondate, conform proiectelor de hotărâre transmise de autoritățile administrației publice locale/județene și avizate de Consiliul de administrație al I.S.J. Tulcea.

Singura modificare apare prin schimbarea denumirii Școlii Primare Gorgova, structură a Școlii Gimnaziale Maliuc, care se transformă în grădiniță cu program normal, ca urmare a faptului că nu vor mai exista copii care să frecventeze școala primară în localitate, pentru anul școlar următor.

Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar particular rămâne, de asemenea, neschimbată și cuprinde 2 unități de învățământ acreditate, ambele având personalitate juridică.

            Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat
(cu personalitate juridică și structuri arondate)
Tip unitate Total Urban Rural
Grădinițe 35 14 21
Școli primare 19 1 18
Școli gimnaziale 67 12 55
Colegii, licee 18 16 2
Școli profesionale 2 1 1
Școli speciale 1 1 0
Total 142 45 97
Unități de învățământ cu personalitate juridică
Tip unitate Total Urban Rural
Grădinițe 4 4 0
Școli gimnaziale 54 11 43
Colegii, licee 18 16 2
Școli profesionale 2 1 1
Școli speciale 1 1 0
Total 79 33 46
Structuri arondate
Tip unitate Total Urban Rural
Grădinițe 31 10 21
Școli primare 19 1 18
Școli gimnaziale 13 1 12
Total 63 12 51
Învățământ preuniversitar particular
Denumire unitate de învățământ particular Pj/Ar
Grădinița ”Tic-Pitic” Tulcea Pj
Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca” Tulcea Pj
Total 2 Pj (U)
ISJ, unități conexe și unități de învățământ pentru activități extrașcolare și cu program sportiv suplimentar
Denumirea instituției de învățământ

cu personalitate juridică/structură

Pj/Ar
Inspectoratul Școlar Județean Tulcea Pj
Casa Corpului Didactic Tulcea Pj
Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Tulcea Pj
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Tulcea Ar
Palatul Copiilor Tulcea Pj
Clubul Copiilor Babadag Ar
Clubul Copiilor Măcin Pj
Clubul Sportiv Școlar Tulcea Pj
Total 6 Pj/2Ar
Articolul precedentTulcea susţine echipa „Regelui Hagi” în meciul cu FC Botoşani!
Articolul următorFermierii vor depune la APIA o singură cerere de plată