Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al județului Tulcea scoate la concurs în vederea ocupării prin încadrare directă și / sau rechemare în activitate, posturile de execuție vacante de Ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Resurse Umane – compartimentul Prevenirea Riscurilor Profesionale și Protecția Lucrătorilor și Ofițer specialist I din cadrul compartimentului Informare și Relații Publice.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor: 
-să aibă cetățenia română și domiciliul în România; 
-să cunoască limba română, scris și vorbit;
-să aibă capacitate deplină de exercițiu; 
-să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;
-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
-să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; 
-să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; 
-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; 
-să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 
-să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; 

Candidații trebuie să îndeplinească și criteriile specifice menționate în anunț pentru încadrarea directă/rechemarea în activitate, respectiv condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.

Alte date şi informaţii suplimentare  pe  www.isudelta.ro.

Sursa: Realitatea de Tulcea