Potrivit legii, prin excepţie, cetăţenii români cu drept de vot îşi pot exprima opţiunile electorale şi în afara secţiilor de votare, dar numai în cazuri justificate şi prin solicitare prealabilă depusă în preziua alegerilor.

La Tulcea numărul alegătorilor care pot vota prin acest procedeu excepţional este de cel mult 904 persoane, acesta fiind numărul alegătorilor centralizat aseară. Este vorba despre 904 persoane, cele mai multe dintre acestea aflate în detenţie. Nu mai puţin de 502 deţinuţi de la Tulcea au solicitat urna mobilă şi potrivit dispoziţiilor Biroului Electoral Judeţean acestea vor veni de la patru secţii şi anume Secţia nr 13, Secţia nr 14,  Secţia nr 15 şi Secţia nr 16. În plus, tot din categoria persoanelor private de libertate au solicitat să voteze şi 18 deţinuţi de la secţia Chilia Veche a Penitenciarului Tulcea la Secţia nr 105 şi respectiv 9 persoane aflate în arestul IPJ Tulcea pentru care se va trimite o urnă de la Secţia nr 23.

În ceea ce priveşte persoanele bolnave, de la Spitalul Judeţean Tulcea s-a solicitat urna mobilă de la Secţia nr 29 si Secţia nr 30   pentru 175 de persoane netrasportabile. De asemenea, de la Căminul de bătrâni au venit 22 de solicitări pentru care urna mobilă va veni de la Secţia nr 17.

Procedura de vot pentru urna mobilă

Alegătorii care nu se pot deplasa la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate pot solicita urna specială (mobilă) de la secţia de votare cea mai apropiată de locul în care se află în ziua alegerilor printr-o cerere scrisă însoțită de documente justificative. În ziua alegerilor, o echipă formată din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se află alegătorul, cu urna specială și materialele necesare votării. Fiecare secție de votare are o singură urnă specială, care trebuie să fie la ora 21:00 înapoi la secția de votare. Urna specială se poate folosi doar pentru secțiile din țară.

Aceleași reguli se aplică și persoanelor reținute sau internate în instituții medicale. Urna poate fi solicitată și de persoanele care în ziua votării se află în țară și care din cauza specificului activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta la secția de votare.

Alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate
Decizia 56D/2019

Art. 1- (1) Cererile scrise formulate de alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, însoţite de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, prin care se solicită deplasarea urnei speciale, se depun cel mai târziu în preziua alegerilor.

2) Cererea de votare prin intermediul urnei speciale, formulată de alegător, care poate fi depusă de acesta sau de altă persoană în numele lui, trebuie datată şi semnată olograf şi va cuprinde numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate valabil, precum şi adresa la care se află.

3) Birourile electorale ale secţiilor de votare vor asigura, între orele 18.00 şi 20.00 ale zilei de 9 noiembrie 2019, respectiv 23 noiembrie 2019, prezenţa la sediul secţiei de votare, pentru a putea primi cererile de deplasare a urnei speciale.

Art. 4. – în ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral se va deplasa cu următoarele materiale:

urna specială, care este sigilată prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare;
buletinele de vot, pe care a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
o ştampilă cu menţiunea „VOTAT”;
timbre autocolante;
o tuşieră;
cel puţin un pix de culoare albastră;
extrasul din listele electorale ce conţine datele de identificare ale persoanelor netransportabile care vor vota prin intermediul urnei speciale.
Art. 5. – (1) Echipa menţionată la art. 4 se deplasează numai la adresele unde s-a solicitat urna specială.
2) Membrii echipei vor solicita alegătorului să-şi prezinte actul de identitate valabil, se vor asigura că acesta semnează în extrasul din lista electorală în dreptul datelor privind identitatea sa şi îi vor înmâna un buletin de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi tuşiera.
3) Dispoziţiile art. 44 alin. (8) şi (10) din Legea nr. 370/2004 se aplică în mod corespunzător.

Alegătorii internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice
Art. 6. – (1) Alegătorii care, la data scrutinului, sunt internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private, pot solicita conducerii acestora să exercite dreptul de vot prin intermediul urnei speciale la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare.

2) Dacă mai mult de 200 persoane internate solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, acesta se asigură la mai multe secţii de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă, stabilite prin decizie a biroului electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, pe raza căreia se află imobilul unde acestea sunt internate.

3) Cererile pot fi depuse cel mai târziu până la ora 18.00 în data de 9 noiembrie 2019, respectiv în data de 23 noiembrie 2019, urmând să se asigure de către conducerea unităţii depunerea acestora la biroul electoral până cel mai târziu la ora 20.00 a zilei respective.

4) Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare aflaţi în situaţia de la alin.(1) şi (2) vor informa biroul electoral judeţean sau al sectorului municipiului Bucureşti, după caz, asupra numărului de persoane netransportabile la care urmează să se deplaseze urna specială.

5) Dispoziţiile art. 1 – 5 se vor aplica în mod corespunzător.

Alegătorii deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă
Art. 7. – (1) Alegătorii deţinuţi în baza unui mandat de arestare preventivă sau care se află în executarea unei pedepse privative de libertate, dar cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, votează prin intermediul urnei speciale potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) – (8).

2) Directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa acestora faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, cu suficient timp înainte de ziua votării.

3) Cererile de votare se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere, cel mai târziu cu două zile înainte de ziua votării.

4) În preziua votării, cel mai târziu la ora 20.00, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere asigură depunerea cererilor la biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află penitenciarul sau locul de deţinere respectiv.

5) În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere, după caz, permite accesul echipei biroului electoral al secţiei de votare care se deplasează cu urna specială, asigurând în prealabil un spaţiu anume amenajat pentru votare, apt să asigure secretul votului.

6) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot vota numai în baza unui act sau document de identitate valabil. In acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenţie, după caz, îi eliberează temporar, numai pentru exercitarea dreptului de vot, actul sau documentul de identitate valabil aflat în dosarul individual.

7) Prevederile alin. (1) – (7) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor reţinute.

8) Dispoziţiile art. 1 – 5 se vor aplica în mod corespunzător.

Alegătorii aflați în arest la domiciliu
Art. 8. – (1) Persoanele aflate în arest la domiciliu votează prin intermediul urnei speciale, în condiţiile în care formulează o cerere în acest sens către biroul electoral al secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află imobilul unde execută măsura.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o copie a hotărârii judecătoreşti sau a dispozitivului acesteia în baza căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu şi poate fi depusă de orice persoană.

(3) Dispoziţiile art. 1 – 5 se vor aplica în mod corespunzător.

Art. 9. – Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor dispune măsurile necesare, astfel încât la ora încheierii votării, respectiv ora 21.00, urna specială şi celelalte materiale electorale să se afle în sediul biroului electoral al secţiei de votare.

Alegătorii care nu pot părăsi locul de muncă
Art. 11. – (1) Alegătorii care, la data scrutinului, se află în ţară şi care din cauza specificului activităţii pe care o desfăşoară nu se pot prezenta la secţia de votare, pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, biroului electoral al celei mai apropiate secţii de votare. Cererea de votare prin intermediul urnei speciale va fi însoţită de o adeverinţă emisă de angajator din care rezultă că, în ziua votării, alegătorul nu poate părăsi locul de muncă în intervalul orar 07.00-21.00.

(2) Dispoziţiile art. 1 – 5 se vor aplica în mod corespunzător.

Reguli generale
Art 45 din Legea 370/2004

(1) Pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din țară, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua votării, însoțită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării ștampilă cu mențiunea „VOTAT”, buletine de vot și timbre autocolante necesare pentru a se efectua votarea. În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secției de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secție de votare.

(11) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător persoanelor care în ziua votării se află în țară și care din cauza specificului activității pe care o desfășoară nu se pot prezenta la secția de votare.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) votarea se face pe baza unui extras din listele electorale.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care într-un penitenciar se solicită exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 400 de persoane aflate în detenție, cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secții de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral județean sau a biroului electoral al sectorului municipiului București, după caz.

(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate în spitale pot fi depuse, cel mai târziu în preziua votării, la mai multe secții de votare din localitatea în care se află spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral județean sau a biroului electoral al sectorului municipiului București, după caz.

Accesul persoanelor cu mobilitate redusă
Conform Legii 370/2004, alegătorii cu mobilitate redusă pot vota în alte secții de votare, dacă secția unde sunt arondați nu oferă acces. Categoria alegătorilor cu mobilitate redusă include, fără a se limita la acestea, persoanele a căror mobilitate este redusă ca urmare a unui handicap fizic, senzorial sau locomotor, permanent sau temporar, a vârstei, a greutății sau a stării de graviditate.

Art. 9, Legea 370/2004

(1) Listele electorale suplimentare se întocmesc pe durata votării de către președintele biroului electoral al secției de votare și/sau de către membrii biroului electoral al secției de votare desemnați de către acesta, pentru a consemna prezența la vot a următoarelor categorii de alegători:

d) alegătorii cu mobilitate redusă care nu sunt înscriși în lista electorală permanentă a secției de votare respective;

Art. 6. – Hotararea AEP 33/2019

(1) Prin secții de votare care asigură accesul la vot al alegătorilor cu mobilitate redusă se înțelege secțiile de votare care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele criterii minimale:

a) imobilul în care este amplasat localul de vot beneficiază de cale de acces pietonală;

b) imobilul beneficiază de rampă specială pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor;

c) localul de vot este situat la parterul clădirii ori clădirea în care se află localul de vot este dotată cu lift, servoscări, scări rulante sau plan rulant;

d) accesul în localul de vot se realizează ușor, fără obstacole sau trepte pe coridorul de acces;

e) ușile au o deschidere de minimum 90 de cm;

f) localul de vot este iluminat adecvat.

Articolul precedentDeclaraţie de presă a purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne
Articolul următorTulcea sub media naţională a prezenţei la vot la ora 14.00